Позиция на БСП София

Легитимният председател на ГС на БСП София е Диана Тонова, легитимният градски съвет е избраният на Градската партийна конференция, проведена на 21 април 2024г., легитимните председатели на 24-те районни съвети на БСП са избраните, въз основа на проведения предсрочен пълен цикъл отчети и избори.

Ако някой иска да провери истинността на последното, нека да опита да се впише в Агенция по вписванията на Р.България.

Решенията на ОПКК на БСП от 29.06.2024г. относно „мандатността” и „предсрочните вътрешнопартийни избори в София, Бургас и Плевен” показват пълна липса на компетентност и див реваншизъм. Срам както за поръчителите, така и за изпълнителите!

Призоваваме всички легитимно избрани и действащи общински, градски и районни председатели в БСП да изразят позиции по решението на ОПКК, за да запазим човешкото и партийното си достойнство и да се противопоставим на опитите да се разруши фундаментално партийната структура на БСП.

Уставът на БСП може да се тълкува само от Конгреса! ОПКК няма правомощия за това.

С тревога наблюдавахме действията на Общопартийната контролна комисия  през последните два дни, които завършиха с приемането на  две противоуставни решения, показващи пълна липса на компетентност /до степен на „четене без разбиране” на устава на БСП/ и целящи невиждан до момента в Партията реваншизъм.

Вчера ОПКК реши, че Корнелия Нинова няма право да участва в предстоящия пряк избор за председател на БСП, като тълкувателно решение на устава и прие за „нелегитимни и унищожаеми” решенията, взети на заседанието на 25 февруари 2024г. на НС на БСП, с които бяха насрочени предсрочни вътрешнопартийни избори в партийните организации на София и Бургас.

За първи път ОПКК действа силово като бухалка и разби на пух и прах „новата” линия на „временното ръководство” на Партията към вътрешно обединение без реваншизъм.

Каква е правната и фактическа обстановка?

Правомощията на ОПКК са изчерпателно изброени в чл.36, ал.7 на Устава на БСП и „тълкуването“ на устава не е сред тях. Това е така, защото уставът е писан когато в БСП все още имаше мислещи и правно грамотни хора. Съгласно правната доктрина, автентичното тълкуване се извършва от органа, приел акта. Уставът на БСП се приема, изменя и допълва от Конгреса на Партията /чл.31, ал.13, т.1 от Устава на БСП/. Уставът на БСП може да се тълкува само от Конгреса! ОПКК няма правомощия за това.

„Тълкувателното„ решение е прието и при грубо погазване на нормите на устава.

Съгласно чл.18, ал.1, изречение второ на устава на БСП, мандатът на органите изтича с конституирането на техния нов състав. Съгласно §2 от ПЗР на устава на БСП, за пълен мандат на председателите на районни, градски, общински председатели и председателят на НС се приема мандат „от пълен цикъл отчети и избори в цялата партия до следващия пълен цикъл отчети и избори в цялата партия“.

Процедурата е прилагана и реализирана в БСП десетки години. Приемането, от страна на събралите се членове на ОПКК, че мандатът на всички общински, градски и районни председатели в БСП, в т.ч. и на председателя на БСП е прекратен със започването на пълния цикъл отчети и избори е лишено както от правен, така и от житейски смисъл. Нещо повече, от тази „интерпретация” на устава се налага изводът, че след като мандатът завършва с началото на новия избор, то той и започва с началото на предходния пълен цикъл, което е правен абсурд.

 Председателят на БСП и председателите на градски, общински и районни съвети в БСП организират провеждането на вътрешнопартийните избори, освен ако не са се оттеглили сами или не са прекратени правомощията им на някое от уставно определените основания. Твърдението, че със започването на нов отчетно-изборен цикъл се прекратява мандата на всички действащи председатели поставя под сериозен риск както дейността на Партията, така и приетите в тези периоди решения. Очевидно е, че страхът и жаждата за реваншизъм приемат уродилива форма и ще доведат до пълен хаос в партийните организации.

Призоваваме всички легитимно избрани и действащи към настоящия момент общински, градски и районни председатели в БСП да изразят позиции по днешното решение на ОПКК, за да запазим човешкото и партийното си достойнство и да се противопоставим на опитите да се разруши фундаментално партийната структура на БСП.

По отношение на решението, с което се обявяват за „нелегитимни и унищожаеми” решенията, взети на заседанието на 25 февруари 2024г. на НС на БСП поради „липса на кворум”, доказана със снимков материал, същото не може да породи търсените от поръчителите му правни последици.

Макар, че едва ли знаят разликата между „нищожни” и „унищожаеми” актове, авторите са използвали правния термин „унищожаеми”. Унищожаемите актове пораждат правни последици!

От друга страна, явното непознаване на устава и желанието на всяка цена да се угоди на няколко самопровъзгласили се за „праведни новатори” в Партията лица ще доведе до пълно потъпкване на устава.

С това решение на практика се дерогират основни правомощия на органи на Партията. Националният съвет на БСП има правомощието да насрочва пълен или предсрочен цикъл на вътрешнопартийни избори. Органите, които избират председателите на районни, градски и общински съвети, както и съответните съвети са Районните и Градски конференции. В София са проведени повече от 30 районни и две градски конференции. Решенията им не са обжалвани и са влезли в сила, поради което ОПКК няма правомощия да ги отменя, още по-малко да „възстановява и провъзгласява” ръководства, различни от избраните и не на последно място – да изземва функциите на тези органи по организацията и провеждането на вътрешно партийните избори.

Към настоящия момент както председателят на ГС на БСП София, така и 24-те районни председатели са легитимно избрани на уставно проведени конференции.

Опитите да бъде „съборен” уставният ред ще затвърди очевидното – прави се опит превратът в БСП да се мултиплицира и в организациите, които не се припознават като „свои” от „временното ръководство” и екзалтираната тълпа от „нови лица” около него.

Как иначе да си обясним факта, че преди да има писмено решение на ОПКК, бившият председател на ГС на БСП София Иван Таков оповести, че той е легитимният председател на БСП-София!

Произвол, арогантност и реваншизъм – това се случва днес в БСП на фона на 3,07% резултат в Хасково само преди няколко дни.

И заедно с това – неистов страх.

В София, градската организация беше „харизана” от ръководството, начело с Иван Таков, на инженерите на проекта „Кмет на София от МК „БСП за България”. Новото ръководство върна организацията на социалистите в нея и това не беше простено. Сега, с апаратни и партийно конюктурни мерки се прави опит отново градската партийна организация да се използва за чужди интереси.

Кой го е страх от избори в София? Кой иска да се върне през задната врата, за да „прави” избори в София и в чий интерес? Кой иска ДА РАЗБИЕ ДНЕС градската организация на БСП София? Това са въпроси, на които скоро ще станат ясни отговорите.

Към настоящия момент легитимният председател на ГС на БСП София е Диана Тонова, легитимният градски съвет е избраният на Градската партийна конференция, проведена на 21 април 2024г., легитимните председатели на 24-те районни съвети на БСП са избраните, въз основа на проведения предсрочен пълен цикъл отчети и избори.Ако някой иска да провери истинността на последното, нека да опита да се впише в Агенция по вписванията на Р.България.

Scroll to Top